Daiki Aluminium Industry (Thailand) Co., Ltd.

ร่วมเปิดบูส อุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะสีเขียวประเทศไทย 2563

UPDATE : 23 พฤศจิกายน 2563 TIME : 15:43

เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเปิดบูส งาน Green Scrap Metal Thailand 2020 หรือโครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืนซึ่งจัดโดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และได้การลงนามในสัญญารับการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนำเอานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งนอกจากจะได้ประโยชน์ในเรื่องการลดมลพิษแล้ว ยังช่วยในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและประหยัดพลังงานด้วย

Today
8
This Month
2005
Total
57573