Daiki Aluminium Industry (Thailand) Co., Ltd.

ประวัติ

ห้องปฏิบัติการทดสอบของบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2553 เพื่อดำเนินการให้บริการวิเคราะห์และทดสอบสมบัติของวัสดุอะลูมิเนียม นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านอะลูมิเนียมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีคุณภาพทัดเทียมต่างประเทศ รวมทั้งปรับปรุงและแก้ปัญหาเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าหรือหน่วยงานที่มาใช้บริการได้ ซึ่งบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ จึงได้มีการจัดทำเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวง-อุตสาหกรรม เป็นผู้ให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) โดยมีประวัติตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจุจบัน ดังนี้

พ.ศ. 2553 เปิดดำเนินการและจัดหาเครื่องมือทดสอบต่างๆ
พ.ศ. 2554 จัดทำระบบงานของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2548
พ.ศ. 2555 ได้รับใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2548
หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0312 ออกให้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556 ขยายขอบข่ายการรับรองเพิ่มเติมในส่วนการทดสอบสมบัติทางกลและทางเคมีในอะลูมิเนียมอัลลอยด์ ได้รับใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2548 ออกให้ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 ต่ออายุใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2548
พ.ศ. 2558 ได้รับใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2548 ออกให้ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559 ห้องปฏิบัติการทดสอบดำเนินการตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2548
พ.ศ. 2560 ต่ออายุใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2548 ได้รับใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2548 ร่วมกับเครื่องหมาย ILAC MRA ออกให้ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561 ห้องปฏิบัติการทดสอบดำเนินการตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2548
พ.ศ. 2562 ห้องปฏิบัติการทดสอบดำเนินการตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2548
พ.ศ. 2563 ได้รับใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2561 หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0312 ออกให้เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564 ห้องปฏิบัติการทดสอบดำเนินการตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2561
พ.ศ. 2565 ต่ออายุใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2561 และอัพเกรดมาตรฐานการทดสอบความแข็ง
พ.ศ. 2566 ได้รับใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2561
หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0312 ออกให้เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566
Today
5
This Month
3443
Total
161337