Daiki Aluminium Industry (Thailand) Co., Ltd.

ข่าวสาร

ร่วมเปิดบูส อุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะสีเขียวประเทศไทย 2563

ร่วมเปิดบูส อุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะสีเขียวประเทศไทย 2563

เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเปิดบูส งาน Green Scrap Metal Thailand 2020 หรือโครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืนซึ่งจัดโดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และได้การลงนามในสัญญารับการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนำเอานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งนอกจากจะได้ประโยชน์ในเรื่องการลดมลพิษแล้ว ยังช่วยในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและประหยัดพลังงานด้วย

รับรางวัลเหรียญทอง โครงการจัดการกากของเสีย

รับรางวัลเหรียญทอง โครงการจัดการกากของเสีย

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นาย มาซารุ ทาคาฮาชิ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับโล่รางวัล มอบโดยนายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประเภท หลอมโลหะที่มิใช่เหล็กเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ เลขทะเบียน น.๖o-๒/๒๕๓๙-ญอน. ระดับเหรียญทอง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

Today
88
This Month
1219
Total
66436